Comedown

Intro:
H -X-xxxxxxxxX-xxxX|-xxX-xxxxxxX-xxX-|
S —–o——-o–o|—–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o-o|

H -xxxxxxxxxxX-xxxX|
S —–o——-o–o|
B -o–o—oo-o–o–|
____________________________________
|1.3. |2. |
C —————-s|—————–|
H -xxX-xxxxxxX-xxX-|-xxX-xxxxxxX-xxX-|
t —————–|—————-o|
S —–o——-o—|—–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o–|

H -xxX-xxxxxxX-xxxX|
S —–o——-o–o|
B -o–o—oo-o–o–|
____________________________________
|1. |2. |
H -xxX-xxxxxxX-xxX-|-xxX-xxxxxxX-xxxX|
t —————-o|—————–|
S —–o——-o—|—–o——-o–o|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o–|

C -x—————|—————–|
H —X-xxxxxxX-xxxX|-xxX-xxX-xxX-xxX-|
S —–o——-o–o|—–o——-o-o-|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o—–|

C -x——-x——-|
H —x-x-x—x-x-x-|
S —–o——-o—|
B -o-o—-oo-o–o–|
____________________________________
|1. |2. |
C -x—————|-x—————|
H —x-x-x-x-x-x-x-|—x-x-x-x-x-x—|
t —————–|—————o-|
S —–o——-o–o|—–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o—–|

Pt 1:
C -s—————|
H —xxxxxxxxX-xxxX|
S —–o——-o–o|
B -o–o—oo-o–o–|

H -xxX-xxxxxxX-xxxX| repeat
S —–o——-o–o| 1x
B -o–o—oo-o–o–|
____________________________________
|1. |2. |
C —————-s|—————–|
H -xxX-xxxxxxX-xxx-|——repeat—–|
S —–o——-o–o|——–1x——-|
B -o–o—oo-o–o–|—————–|

H -xxX-xxxxxX–X—-|
S —–o——-o-oo-|
B -o–o—oo-o–o–o|

Pt 2
C -x—————|-x—————|
Rd—xxxxxxxxxxxxxx|—xxxxxxxxxxxxxx|
S —–o—-g–o—|—–o—-g–o-o-|
B -o–o–ooo–o—o|-o–o–ooo–o-o–|

C -x—————|
Rd—xxxxxxxxxxxxxx|
S —–o—-g–o—|
B -o–o–ooo–o-o-o|
____________________________________
|1. |2. |
C -x—–x———|-x—————|
H —xxxx-xxxxxx—|—xxxxxxxxxxxx–|
t —————–|—————o-|
S —–o-o–o–o-oo|—–o—-g–o—|
F —————–|—————o-|
B -o–o—o—o—-|-o–o—oo-o–o–|

C -x——-x——-|-x—————|
H —x-x-x—x-x-x-|—x-x-x-x-x-x—|
S —–o——-o—|—–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o—–|

Pt 3: |————-repeat-1x————-|
C -x—————|—————–|—————–|—————–|
H —xxxxxxxxX-xxxX|-xxX-xxxxxxX-xxX-|-xxxxxxxxxxX-xxxX|-xxxxxxxxxxX-xxxX|
S —–o——-o–o|—–o——-o—|—–o——-o–o|—–o——-o–o|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o-o|-o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o–|

C -s—————|—————–|—————–|—————–|
H —xxxxxxxxX-xxxX|-xxxxxxxxxxX-xxX-|-xxxxxxxxxxX-xxxX|-xxxxxxxxxxX-X-X-|
S —–o——-o–o|—–o——-o—|—–o——-o–o|—–o——-o-o-|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o-o|-o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o-o|

repeat Pt 2

Pt 4:
C -x——-x——-|-x—————|-x——-x—–x-|-x—————|
Rd—xxxxxx–xxxxxx|—xxxxxxxxxxxx–|—xxxxxx–xxxx–|—xxxxxxxxxxxxxx|
S —–o——-o–o|—–o——-o-oo|—–o——-o-o-|—–o——-o—|
B -o–o—oo-oo-o–|-o–o—oo-o–o–|-o–o—oooo–o–|-o–o—oo-o–o–|

C -x——-x——-|-x—————|-x—————|—————–|
Rd–xxxxxxx-xxxxxxx|—xxxxxxxxxxxxx-|—————–|—————–|
S —–o——-o—|—–o——-o-o-|—————–|—————–|
B -o–o—oo-oo-o–|-o–o—oo-o–o–|-o—————|—————–|

Pt 5:
|—-repeat-1x—-|
H -X–xxxxxxxX-xxxX|-xxX-xxxxxxX-xxxX|-xxX-xxxxxxX-Xx–|
S —–o——-o–o|—–o——-o–o|—–o——-o-oo|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o–|

C -x——-x——-|
H —x-x-x—x-x-x-|
S —–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o–|
____________________________________
|1. |2. |
C -x—————|-x—————|
H —x-x-x-x-x-x-x-|—x-x-x-x-x-x—|
t —————–|—————oo|
S —–o——-o-o-|—–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-o–o–|

Pt 6:
C -x—————|-x—————|-x—–x—–x—|
Rd—xxxxxxxxxxxxxx|—xxxxxxxxxxxxxx|—xxx—-xx—xx|
S —–o——-o—|—–o—-g–o-o-|—–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o-o|-o–o—oo-oo-o-o|-o–o—oo-o—-o|

|—-repeat-1x—-|
C ———–x-x——-x———–|-x——-x—–x-|-x—————|
H -x-x-x-x———x-x—–x-x-x—|—xxxxxx–xxxx–|—xxxxxxxxxxxxx-|
t ——————————-oo|—————–|—————–|
S -o——-oo———-o—–o—–|—–o——-o-o-|—–o—-o–o-o-|
B ———–o-o——————-|-o–o—oo-o–o–|-o–o—oo-oo-o–|

C -x—————–x-x—x-x—–|
H —–x-x-x-x-x-x—————x-|
S ———o——-oo—-oo—-oo–|
B -o—–o——-o—o-o—o-o—o-|

Pt 7:
C -x-x-x-x-x-x-x-x-|
S —–o——-o—|
B -o–o—oo-o–o–|
______________________________________________________________________
|1. |2. |3. |
C -x-x-x-x-xxxxxxxx|-x—x—x—x—x—x—x—x—|-x-x-x-x-x-x-x—|
S —–o—-o–o-o-|———o—o—–o—oo–oo—-|—–o—-o–o-oo|
B -o–o—oo-o–o–|-o—–o——-o-o—oo–o—o—|-o–o–ooo-oo—-|
______________________________________________________
|4. |5. |6. |
C -x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x—|-x-x-x-x-x-x-x—|
t —————–|—————oo|—————oo|
S —–o–o–o-o-o-|—–o——-o—|—–o—-o–o—|
B -o–o-oo-o——-|-o–o—oo-o—–|-o–o—oo-o—–|

C -x—————|
B -o—————|